Saturday, 1 December 2012


မိုုးမခလမ္းညႊန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား

မိုုးမခက အျခားဖတ္ခ်င္စရာမ်ား

စာဖတ္သူ၏ အသံမ်ား

  • AUNG HEIN: ဟုတ္ပါတယ္ဒီလိုဘဲၿဖစ္သင့္ပါတယ္ ဒီကိစၥကိုၿပန္သံုးသပ္ၾကည္ ့ၿမည္ဆိုလ်ွင္လဲ...
  • kabarkyaw: ၀န္ၾကီး သိန္းထြန္းေရ မိုဘိုင္းကို ကိုယ့္ငယ္ေမြးကြ်န္ စိုးေအာင္နဲ့ ေဌး၀င္းကို ထားျပီး...
  • စိမ္း: သိပ္ကို မွန္တဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပါ။ ကုမၸဏီတစ္ခု၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ့ မ်က္ႏွာကိုပဲ...
  • kyukyumar: (အို ဖုန္းထားတာေတြဖြင့္ၾကည္ ့လိုက္..အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ. .တကယ္ကူးေျပာင္းသြားတဲ...
  • ukyaw: လူနဲ႔သာပုံတူျပီး လူမဟုတ္တဲ့အစိုးရတဖဲြ႕လုံး အလိုမရွိပါ။
  • leuuyoung: ႊအဲဒီ ေခြးမသားေတြက ဒီလုိပဲ ကုိက္တတ္တာ အခုမွမဟုတ္ဘူး။
  • sayasayar: ဦးသိန္းစိန္ကုိသက္သက္သိကၡာက်ေအ ာင္လုပ္လုိက္တဲ့ပုံဘဲ။
  • သာထြန္း: ကုိယ္ျပည္တြင္းေရးကုိ စည္းလုံးေအာင္တည္ေဆာက္နိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းမရွိ။ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ ဆန္း...
  • tane sayar: အေၾကာင္ေတြ၊ တပ္မေတာ္က ရွိဳ႕တာလား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရွိဳ႕တာလားတာေတာင္ မသိဘူးလား၊ ဒါနဲ့မ်ား...
  • soemoe: ကဗ်ာေလးေကာင္းတယ္ဗ်ာ(တကယ္ကူးေျပ ာင္းသြားတဲ ့အသြင္ေတြက.တခ်ိန္တုန္းကလင္းလတ္ ဖူးတဲ...

No comments:

Post a Comment