Tuesday, 4 December 2012

အဂၤလိပ္စစာဘယ္လိုေရးမလည္းအပိုင္း - ၁


အဂၤလိပ္စာဘယ္လိုေရးမလဲအပိုင္း- (စာေရးျခင္းအစီအစဥ္)

          စာေရးျခင္းသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႔ နက္႐ႈိင္းေသာအႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စာတစ္ပုဒ္ မေရးမီေရးမည့္ အေၾကာင္းအရာကိုဦးစြာစဥ္းစားရပါမည္၊ ၎အေၾကာင္းအရာအေပၚမူတည္၍ ေဖာ္ျပမည့္ ပံုစံကိုေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ဖြင့္ဆိုျပအေရးအသား၊ သ႐ုပ္ေဖာ္အေရးအသား၊ ႏိႈင္းယွဥ္ျပအေရးအသား၊ က်ိဳးေၾကာင္းျပအေရးအသား၊ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာအေရးအသား(ျပန္လည္ေျပာျပသည့္ပံုစံ)အစရွိသည့္ စာေရးနည္းပံုစံမ်ားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါသည္။ စာေရးရာတြင္ မေရးမီႀကိဳတင္စဥ္းစားျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္း(သို႔) တင္ျပျခင္းစသည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကိုအစဥ္လိုုက္ အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြတ္ရပါမည္။ စာပိုဒ္တစ္ခုတြင္အဓိကေဖာ္ျပလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္၊ ေခါင္းစဥ္ကိုေထာက္ပံ႔ေဖာ္ျပေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ ႏွင့္ အဆံုးသတ္နိဂံုးမ်ားကိုစာဖတ္သူလြယ္လြယ္ကူကူနားလည္ႏိုင္ေစရန္ စနစ္တက်ေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ရပါမည္။

၁။ႀကိဳတင္စဥ္းစားျခင္း
          စာပုိဒ္တစ္ပိုဒ္ကိုစတင္မေရးသားမီေရးသားမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍စဥ္းစားကာစုစည္းပါ၊ မေရးသားမီ ႀကိဳတင္စဥ္းစားရာတြင္ အဆင့္(၅)ဆင့္ခဲြကာေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။
(၁) ေရးသားမည့္အေၾကာင္းအရာကိုေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားပါ
(၂) ေရးသားမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းပါ
(၃) ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးကိုခ်ေရးပါ
(၄) စာပုဒ္တြင္ အဓိကေျပာလိုသည့္ ေၾကာင္းအရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ
(၅) အဓိကအေၾကာင္းအရာကိုပိုမိုေပၚလြင္ေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းပါ

၂။ေရးသားျခင္း
          စာပုိဒ္ကိုစတင္ေရးသားျခင္းသည္ မိမိတင္ျပလိုေသာအယူအဆကိုဝါက်(စာေၾကာင္း)မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသားစဥ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင့္(၅) ဆင့္ ရွိပါသည္။
(၁) စာအုပ္ကိုဖြင့္လိုက္ပါ၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရးပါက file ကိုဖြင့္လိုက္ပါ
(၂) နိဒါန္း၊ စာကိုယ္၊ နိဂံုးတို႔ကိုအစဥ္လိုက္ခ်ေရးပါ (၎တုိ႔ကိုေရးသားစဥ္တြင္ အထက္တြင္    ေဖာ္ျပခဲ့ေသာအစီအစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကိုသတိထားေရးသားပါ)
(၃) ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ ေပၚလြင္ေစရန္ ရွင္းလင္းေသာဝါက် ပံုစံမ်ားကိုအသံုးျပဳပါ
(၄) အဓိကအေၾကာင္းအရာကိုစာဖတ္သူသေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ အာ႐ုံစိုက္ပါ
(၅) မိမိ၏တင္ျပခ်က္ကိုအေထာက္အကူေပးႏိုင္သည့္ စာသားမ်ားထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ အဘိဓာန္ကိုအကူအညီယူပါ


၃။တည္းျဖတ္ျခင္း
တည္းျဖတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ မိမိေရးသားထားေသာစာပိုဒ္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးကာလိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ သဒၵါ (Grammar)၊စာလံုးေပါင္း(Spelling) အမွားမ်ားကိုသတိထားစစ္ေဆးျပင္ဆင္ရမည္။
(၁) စာလံုးေပါင္း(spelling) ကိုစစ္ေဆးပါ (စာလံုးေပါင္းအမွားမ်ားသည္ ဆိုလိုရင္းႏွင့္ လံုးဝလြဲေခ်ာ္သြားပါလိမ့္မည္။)
(၂) သဒၵါ (Grammar) ကိုစစ္ေဆးပါ (ေျပာစကား Spoken English တြင္ သဒၵါမကိုက္ညီသည္မ်ားရွိတတ္ေသာ္လည္းစာေရးသားရန္တြင္ သဒၵါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာရပါမည္။)
(၃) စာပိုဒ္ကိုထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္လည္ဖတ္႐ႈပါ
(၄) ကတၱား(subject) ႏွင့္ ႀကိယာ(verb) ကိုုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိစစ္ေဆးပါ (ဥပမာ- subject အနည္းတြင္ verb ကို 's/es'ေပါင္းထည့္ရမည္ သိေသာ္လည္းေရးသားရာတြင္ he come. ဟု 's/es'က်န္ေလ့ ရွိပါသည္။)
(၅) ေရးသားထားသည့္ Tense (ကာလ) ႏွင့္ verb (ႀကိယာ) ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိစစ္ေဆးပါ
(၆) ေရးသားထားေသာဝါက် တစ္ေၾကာင္းစီသည္ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ ေပၚလြင္မႈ ရွိ/မရွိစစ္ေဆးပါ
(၇) ေရးသားထားေသာစာပိုဒ္ကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္း/မေကာင္း ၾကည့္ပါ

၄။ပံုႏွိပ္ျခင္း(သို႔) တင္ျပျခင္း
သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေပးပို႔ တင္ျပရန္ အတြက္ ေရးသားထားေသာစာပိုဒ္ကိုေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ရန္အတြက္  အဆင့္(၃) ဆင့္ရွိပါသည္။
(၁) ေရးသားထားေသာစာပိုဒ္ကိုစာေခ်ာထုတ္ပါ
(၁) ဆရာ(သို႔မဟုတ္) စစ္ေဆးမည့္သူထံတင္ျပပါ
(၁) ၎တို႔ထံ မွ အေရးအသားတိုးတက္ေအာင္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြတ္ရမည္ကိုအႀကံဉာဏ္ ရယူပါ

          မည္သည့္ ကိစၥတြင္ မဆိုမေဆာင္ရြတ္မီ၊ ေဆာင္ရြတ္ဆဲ၊ ေဆာင္ရြတ္ၿပီးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းအဆင့္ဆင့္ကိုစနစ္တက် ျပဳလုပ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ျပည့္စံုေသာလက္ရာေကာင္း (ဝါ) အလုပ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ စာေရးသားရာတြင္ အေထာက္အကူတစ္ခုခုေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္လွ်က္ စာေရးျခင္းအစီအစဥ္ကိုေရးသားလိုက္ပါသည္။

ေအာင္ကိုဦး (UMK)
ေအာင္ကိုကိုဦး
Assistant English Language Teacher
U MYA KYAING ENGLISH LANGUAGE SCHOOL for life
Email    : aungkou.englishlanguageclass@gmail.com
Face book: www.facebook.com/aungkou

No comments:

Post a Comment